www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Tohmajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lumen sulanta ja vesisateet nostavat useimpien jokien vedenkorkeudet hieman keskimääräistä kevättulvaa pienempään tulvahuippuun viikonvaihteessa. Ensi viikolle ennustettu sään viileneminen kääntänee vedenkorkeudet laskuun. Luonnontilaisten järvien tulvahuipuista ennustetaan keskimääräisiä ja ne ajoittuvat huhti-toukokuun vaihteeseen. Pielisen ja Kallaveden tulvahuiput ajoittuvat toukokuun loppupuolelle ja Saimaan kesäkuulle.

Saimaan vedenpinta on 55 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee 25-40 cm kesäkuun alkuun mennessä. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään lisäjuoksutuksilla, jotka on aloitettu jo joulukuussa. Ilman suuria sateita lisäjuoksutusten ansiosta vältytään suuremmilta tulvavahingoilta.

Pielisen vedenkorkeus on 50 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä ja kääntynyt tavallista aiemmin nousuun. Tämänhetkisen ennusteen mukaan toukokuun loppupuolelle ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti tavallista korkeammalle. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan 50-90 cm toukokuun loppuun mennessä.

Kallaveden pinta on 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa ylempänä ja lumen sulannan myötä nousussa. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee keskimmäräisen tulvahuipun tasolle, mutta ennusteessa on vielä paljon epävarmuutta ja mahdolliset sateet voivat nostaa vedenkorkeuden huomattavasti korkeammallekin. Konnuksen kanavasta ja Naapuskosken padolta tehdään lisäjuoksutuksia vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.04.2021).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kiteenjärvi
Kontturi
Säynejärvi
Tohmajärvi
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto