www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sirppujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet viimeisen viikon aikana sateiden jäätyä vähiin, mutta ne ovat edelleen ajankohtaan nähden suuria. Virtaamat jatkavat laskua ainakin lähipäivien ajan. Ensi viikon alkuun on ennustettu sateita, jotka voivat vetenä tullessaan kääntää virtaamat jälleen kasvuun. Eurajoen vedenkorkeus Euran keskustassa on laskenut, mutta saattaa vielä nousta lähelle tulvarajaa, jos alueelle osuu vesisateita. Nummenjoen vedenkorkeus Pirkkulassa on laskenut tulvarajan alapuolelle. Kiskonjoen Kirkkojärvi on pysynyt tulvarajan tuntumassa.

Järvien vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan tavanomaista ylempänä. Lounais-Suomen järvistä Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt lähellä säännöstelyn ylärajaa, 20 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Juoksutus on lähes kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen nähden. Seuraavan kahden viikon ajan järvi pysynee nykyisellä tasollaan. Painion vedenkorkeus on laskussa, mutta tällä hetkellä vielä 35 cm ajankohdan suositusrajaa korkeammalla.

Hiidenveden pinta on pysynyt viikon ajan samoissa lukemissa ja on noin 30 cm ajakohdan tavanomaista tasoa ylempänä. Lohjanjärvi on hienoisessa laskussa. Se 15 cm tavanomaista ylempänä ja 5 cm säännöstelyn ylärajan alapuolella. Juoksutus Mustionjokeen on edelleen suuri, noin 45 m3/s. Seuraavan kahden viikon ajan Lohjanjärvi ja Hiidenvesi pysyvät lähellä nykyistä tasoa tai laskevat vähän. Tuusulanjärven pinta on laskenut viikon aikana ja on vähän ajankohdan keskitasoa alempana. Seuraavalla viikolla se pysenee lähellä nykyistä tasoa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 40 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Se pysyy ennusteen mukaan tulevan viikon nykyisellään tai laskee hieman.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.01.2020).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Puttakoski
Uudenkaupungin makean veden allas
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto