www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Pohjanmaalla jokien vedenkorkeuksien nousu jatkuu vielä lähipäivinä ainakin Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Maalahdenjoen vesistöissä, samoin Karvianjoella nousu jatkuu tulvalukemiin saakka. Lauantaiksi ennustettu vesisade pahentaa tilannetta entisestään, lisäksi tulvariskiä kasvattavat myös jääpadot. Kyrönjoen alaosalla jäät ovat siirtyneet valtatie 8 alapuolelle ja jääpatoriski on siirtynyt Skatilasta jokisuistoon. Teitä on Kyrönjoen alaosalla edelleen poikki ja taloja tulvaveden saartamana, ja jääpatojen takia myös asuinrakennuksien kastuminen on mahdollista.

Laihianjoella ja Kyrönjoella kellareita on jo kastunut ja asuinrakennuksia on suojattu. Myös Kyrönjoen vesistössä Jalasjärvellä ja Kauhajoella, Lapuanjoen alajuoksulla sekä Maalahdenjoella on asuinrakennuksia kastumisvaarassa veden vielä noustessa lauantain sateiden myötä. Kyrönjoen että Lapuanjoen pinnat ovat noin 40 sentin päässä tulvarajasta, jonka ylittyessä vettä täytyy juoksuttaa pengeralueiden pelloille. Tulvarajojen ylittyminen on mahdollista lähipäivinä, säästä riippuen. Tulvavettä saattaa nousta monin paikoin teille ja katkaista lisää tieyhteyksiä, ja vapaa-ajanrakennuksia voi kastua. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on täyttänyt alueen tekojärviä tulvien hillitsemiseksi.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla joet ovat myös lähteneet nousuun, ja virtaamat voivat kasvaa ennusteiden mukaan tällä viikolla niin suuriksi, että jäät voivat lähteä liikkeelle. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja etenkin jokien suvantokohtiin. Jääpatojen vuoksi tulvavesi voi nousta nopeasti ranta-alueille ja aiheuttaa vaaraa tai haittaa. Tällä hetkellä jääpatoja on jo muodostunut ainakin Kalajoella, ja Pelastuslaitos suojaa rakennuksia Alavieskassa. Pyhäjoella tulvavesi on noussut muutamalle tielle. Sään ennustetaan kylmenevän viikonvaihdetta kohti, jolloin virtaamien kasvu hidastuu.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Allmänningsforsen
Jurva
Jurva Tainuskylä
Kivi- ja Levalammen tekojärvi
Lintuluoma Jurva
Pirttikylä
Varainkosken yläp. alue ohijuok
Västerfjärden
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto